สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                                     โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
                    กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ 
                            แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02-881-4819
                                           ภายในวันที่ 30 พฤจิกายน 2565  ในวันและเวลาราชการ    

2. คำถาม : กรณีทีผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า ยื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  https://led.thaijobjob.com หรือ  http://www.led.go.th แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท  และ
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  30 บาท 

หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไหร่ 

คำตอบ : สามารถเข้าไปตรวจและพิมพ์ใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com และ http://www.led.go.th

8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : กรมบังคับคดีจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 https://led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02-881-4819 ในวันและเวลาราชการ

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob