ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งนิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกรมบังคับคดี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกรมบังคับคดี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบฟอร์มกรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ส่งพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ในวันประเมินสมรรถนะ ฯ
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป