สารพันปัญหา

คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                                     โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
                    กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ 
                            แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02-881-4819
                                           ภายในวันที่ 23 มกราคม 2566  ในวันและเวลาราชการ    

คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า ยื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  https://led.thaijobjob.com หรือ  http://www.led.go.th แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

คำตอบ : ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

คำตอบ : ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ 400 บาท  และ
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  30 บาท 

หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : สามารถเข้าไปตรวจและพิมพ์ใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com และ http://www.led.go.th

คำตอบ : กรมบังคับคดีจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ https//led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02-881-4819 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob